Рейтинговите агенции и техните оценки

Често за финансови организации, банки и дори цели държави можете да прочетете че са с повишен или намален рейтинг. Какво обаче означава това и кой дава тези оценки?

Заглавия от типа “Moody’s повиши рейтинга на …”, “Fitch намали оценката на …”, “Standard & Poor’s потвърди оценката на … ” насочват вниманието ни към „голямата тройка“ на международните рейтингови агенции. В света има множество агенции за кредитен рейтинг, извършващи дейност на местно и международно ниво, но именно тези три са лидери в сферата и определят бъдещето на инвестициите в глобален мащаб.

Трите корпорации за финансови услуги извършват своята дейност от двете страни на Атлантическия океан. S&P и Moody’s са базирани в САЩ, докато Fitch има представителства в Ню Йорк и Лондон. Заедно притежават над 90% от пазара. Доминират Moody’s и S&P с около 40% дял, докато Fitch притежава едва 15%.

Като агенции занимаващи се с кредитен рейтинг, компаниите предоставят обективна информация, базирана на аналитични методи и точни статистически измервания. Те оценяват

качеството и сигурността на облигационния дълг на даден емитент, формиран въз основа на анализ на финансовото му състояние, давайки информация относно кредитоспособността и възможността за обслужване на ползваните от даден кредитополучател заемни средства при настъпване на техния падеж. Анализите и оценките дадени от различните агенции осигуряват на инвеститорите информация, която да им послужи при поемането на риск и оценка на възможностите, свързани с различни инвестиционни области. По този начин темогат да вземат адекватно решение по отношение на дадена държава, индустрия и класове ценни книжа, в които са избрали да вложат средставата си.

Споменатите рейтингови агенции оценяват по скала от А до D с буквени означения в краткосрочен и дългосрочен план.Рейтингът варира от най-висок през висок, среден и спекулативен до значително рисков. Оценката е придружавана и от перспектива за развитие: положителна, отрицателна или стабилна. Най-висока е оценката

ААА/Ааа, присъждана на длъжници с изключително силен капацитет да изпълнят финансовите си ангажименти, докато D се дава на фирми в несъстоятелност.

Тази година международната рейтингова агенция Moody’s потвърди кредитния рейтинг на България Baa2 със стабилна перспектива. Като фактори за потвърждаване на оценката бяха посочени:

– устойчивото икономическо развитие и стабилната перспектива за растежа на БВП в средносрочен план и по-точно постигнатият икономически ръст през 2015 и 2016 – съответно 3,6 и 3,4 % и очакваното нарастване на БВП с 2.9% през 2017 и 2018 г.

– добрата фискална позиция с ниско и намаляващо ниво на дълга и значителен фискален резерв. Moody’s прогнозира спад на съотношението държавен дълг към БВП до 23% през 2020 г., след достигнатото ниво от 29.5% през 2016 г.

– структурните предизвикателства пред пазара на труда, свързани с демографските промени и характеристиките на работната сила, които биха могли да се отразяват негативно върху дългосрочния растеж на икономиката.

Другите две агенции Standard & Poor’s и Fitch, през юни тази година, също дадоха положителна оценка на държавата ни като повишиха перспективата пред рейтинга на България от “стабилна” на “положителна”.

Това означава, че има голяма вероятност в следващите 12 месеца оценката на S&P за България да бъде повишена, ако се задържат благоприятните икономически и фискални условия. В момента тя е BB+ в дългосрочен и В в краткосрочен план.

Повишената перспектива все пак отразява очакванията на агенцията, че фискалните и външните показатели ще продължат да се подобряват на фона на демографски предизвикателства като емиграция и застаряващо население.

Fitch Ratings от своя страна потвърдиха дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-‘ и краткосрочния кредитен рейтинг ‘F3’. Като причина се посочва подобряването на показатели за развитието на външния сектор на страната – спад на съотношението на външния дълг към БВП, растеж на БВП.

Ролята и значението на агенциите за кредитен рейтинг нарастват все повече и те се оказват от голямо значение за бъдещата посока на развитие на цели нации. Хубаво е, че виждат светло бъдеще и пред нашата държава, отразено в оценките им за 2017г.